University of Pittsburgh at Titusville PITT News Panther Athletics
 
 
 
 
 
Twitter
   
 
Contact a coach
 
Sport Coach Email
Men's Basketball Steve Allen sallen@pitt.edu
Women's Basketball Kyle Krepps kkrepps@pitt.edu
 

5 0 4  E a s t  M a i n  S t r e e t     T i t u s v i l l e,  P A  1 6 3 5 4     8 8 8 . 8 7 8 . 0 4 6 2